Kārsavas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja sniegt savus priekšlikumus un iesniegumus Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumu izstrādei līdz 2019. gada 24. maijam. Iesniegumus var iesniegt arī zemju īpašnieki ar vēlmi mainīt savas zemes plānoto (atļauto) izmantošanu.

Rakstiski iesniegumi un priekšlikumi iesniedzami Kārsavas novada pašvaldībai – Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV -5717 vai elektroniski: dome@karsava.lv.

Ar pašlaik spēkā esošo Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Pašvaldība / Teritorijas plānojums karsava.lv/pasvaldiba/teritorijas-planojumi un Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā.

Anna Orinska
Zemes lietu vecākā speciāliste