lauku_celi_uzsakti

12. oktobrī Alejas un Nākotnes iela un autoceļš Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi tika pieņemti ekspluatācijā. Darbus veica uzņēmums SIA “Rubate” un, kopā pēc izpildmērījumiem, tika pārbūvēts 3,9675 km liels posms.

Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “ Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” (Nr.18-01-A00702-000030) ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta kopējās izmaksas – 684 506.51 euro, attiecināmās izmaksas 667 453,60 euro, publiskais finansējums 600 708,24 euro un pašvaldības līdzfinansējums 83798,27 euro.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica IK „RK Ceļu Projekts”. Ceļu pārbūves projektu uzraudzīja būvuzraugs no SIA “BaltLineGlobe”.

Ceļa pārbūves rezultātā, tiks veicināta novada ekonomiskā attīstība, tajā skaitā uzņēmējdarbības attīstība, sabiedrisko pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanās Kārsavas novadā.

Informāciju par projekta norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Ineses Lipskas.

Inese Lipska
Projektu vadītāja


Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.