lauku_celi_uzsakti

30. oktobrī tika pieņemti ekspluatācijā novada pagastu grants ceļi un ielas. Darbus veica uzņēmums VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Tika pārbūvētas: Mežvidu pagastā – Jāņa iela 150,60 m, Parka iela 265,75 m un Zaļās ielas 447,90 m, Mērdzenes pagastā Straujas iela 624,73 m un Salnavas pagastā a/c “Salnava – Aizsili- Bēliņi- Verpeļi” 815,61 m garus posmus.

Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “ Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” (Nr.17-01-A00702-000042) ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekta kopējās izmaksas – 269094,74 euro, attiecināmās izmaksas 255054,08 euro, publiskais finansējums 229548,67 euro un pašvaldības līdzfinansējums 39546,07 euro.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica IK „RK Ceļu Projekts” – Kaspars Kubuliņš.

Ceļu pārbūves projektu uzraudzīja būvuzraugs no SIA “KEM” – Elīna Kiščenko.

Ceļa pārbūves rezultātā, tiks veicināta novada ekonomiskā attīstība, tajā skaitā uzņēmējdarbības attīstība, sabiedrisko pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanās Kārsavas novadā.

Informāciju par projekta norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Ineses Lipskas.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Inese Lipska
Projektu vadītāja