Jau vairākus gadus pašvaldības ēka, kas atrodas Kārsavā pie estrādes un tautā saukta par “Pakaviem” ir Kārsavas novada pašvaldības īpašumā. 2015.gada nogalē, saistībā ēkas vēsturisko izcelsmi, ēkai tapa nosaukums “Amatnieku un tūrisma centrs “Līču mājas”.

Vēsturiskā ēka ir nolietojusies un tās atjaunošanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Izstrādājot Kārsavas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam, investīciju plānā tika iekļauta šīs ēkas pārbūve, ierīkojot tur kultūrvēsturisko centru. Veicot sabiedriskās aptaujas visos pagastos un pilsētā, šī ideja arī tika atbalstīta, jo ēku novada centrā ir jāsakārto.

2019.gadā tika izstrādāts būvprojekts, kas paredz būvniecības 1.kārtas arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumus. Ar Kārsavas novada domes lēmumu tika novirzīti līdzekļi ēkas sakārtošanas 1.kārtai, kurā paredzēta fasādes atjaunošana, jumta seguma nomaiņa, visu esošo mūra starpsienu nojaukšana, skursteņu demontāža, logu un durvju ierīkošana. Pamatojoties uz būvprojekta izstrādātāju apsekošanas atzinumu, apsekošanu dabā un pasūtītāja lēmumu, ēkas daļa uz Šņitkas upes pusi, tās neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ, tika nojaukta.

Pēc iepirkuma rezultātiem, uzvarēja SIA”ACUK”, kas arī veiks minētos darbus. Līguma summa EUR 124618,77 ar PVN. Būvuzraudzības pakalpojumus veic SIA “Kalna nami” par summu EUR 1573,00.

Darbi turpināsies arī 2020. gadā. Tālāk tiek kārtota tehniskā dokumentācija būvdarbu 2.kārtai, t.i. izstrādāts apkures, ventilācijas, siltummehānikas, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo inženiertīklu risinājums, kā arī iekštelpu plānojums un tā izbūve.

Lai sasniegtu plānoto mērķi līdz galam un piesaistītu līdzekļus no ES fondiem, plānots iesniegt projektu Ludzas rajona partnerības izsludinātajā  projektu konkursā un ierīkot telpas novada kultūrvēsturiskā centra izveidei.

Inese Nagle
Attīstības nodaļas vadītāja