Kārsavas novadā ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros turpinās projekta 9.2.2. pasākuma mērķa – „palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” realizācija.

Arī šogad projekta dalībnieki – 5 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 7 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, projekta ietvaros ir saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus un speciālistu konsultācijas.

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem ir saņēmušas individuālu Sociālā dienesta psihologa atbalstu. Konsultāciju cikla periodā personām ar invaliditāti tika nodrošināta iespēja iepazīt savu personību, rakstura īpatnības, papildināt zināšanas emociju atpazīšanā, pilnveidot komunikācijas iespējas ar apkārtējiem.

Savukārt bērni ar funkcionāliem traucējumiem projekta ietvaros ir saņēmuši mūsdienu pasaulē vispopulārākās dzīvnieku terapijas – reitterapiju (terapija ar zirgiem) un kanisterapiju (terapija ar suņiem). Latvijā reitterapija no dzīvnieku terapijas metodēm  ārstniecībā ir nostiprinājusies kopš 1995.gada, savukārt suņu terapija jeb kanisterapija kopš 2008.gada.

Terapija ar zirgiem bērniem tika nodrošināta pakalpojuma īstenošanas vietas adresē: c. Bekši, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, reitterapeites Aļonas Antončikas vadībā, savukārt, kanisterapijas pakalpojumu sniedza SIA „”Rebus prim” pakalpojuma īstenošanas vietas adresē: Atbrīvošanas aleja 98, Rēzeknē, kinologa un fizioterapeita vadībā.

Speciālisti apgalvo: strādājot ar cilvēku, dzīvnieks ir tikai palīgs profesionālim. Izmantojot dzīvnieku terapiju, bērniem atbrīvojas pozitīvas emocijas, kuru ietekmē bērns ļaujas veiksmīgai attīstībai. Nodarbību laikā bērni apgūst dažādas prasmes. Dažas no tām: attīstās empātija; bērns iemācās rūpēties, savukārt rūpēšanās par citiem ceļ pašapziņu un palīdz justies laimīgam; attīstās sociālās prasmes – tiek nojauktas komunikācijas barjeras un trauksme; stiprinās uzticēšanās spējas; attīstās prāta spējas; attīstās motorās prasmes; stiprinās garīgā veselība.

Nākošgad (III. – IV.ceturksnī) tiek plānotas aktivitātes (sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializēto darbnīcu pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem), kuras tiks nodrošinātas projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 9.2.2.1./156/I/005 ietvaros jaunizveidotajā Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā, kas tiks izveidots atbilstoši Deinstitucionalizācijas mērķim un Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”, 9.3.1.1. pasākumam „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Svarīgi ir sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, aktīvi iesaistot viņus ikdienas un sabiedrības dzīvē, ceļot pašcieņu, pašapziņu un vēlmi dzīvot piepildītu dzīvi.

Andželika Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja