Neskatoties uz to, ka daudzdzīvokļu māja “Priednieki” ir salīdzinoši jauna, ekspluatācijā nodota tikai 1991. gadā, tās jumts bija diezgan kritiskā stāvoklī.

2016. gada 1. jūlijā mājas iedzīvotāji noorganizēja iedzīvotāju kopsapulci, kurā notika balsojums un ar 23 balsīm “Par” tik nolemts:

  • mājas līdzekļu uzkrājumu EUR 5213,88  novirzīt jumta atjaunošanai;
  • lūgt Kārsavas novada pašvaldībai līdzfinansējumu 5000,00 Eur, saskaņā ar 2014. gada 25. septembra pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 20;
  • atlikušo summu sadalīt proporcionāli dzīvokļu kopējai platībai un īrniekiem maksāt pašvaldībai apsaimniekošanas maksas veidā piecu gadu laikā, bet privatizēto dzīvokļu īpašniekiem summa jāiemaksā pašvaldības kontā.

Tika izsludināts iepirkums, uz kuru bija pieteikušies 8 pretendenti. Iepirkumā “Daudzdzīvokļu  dzīvojamās mājas “Priednieki” jumta pārbūve Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā” vinnēja  SIA “Rēzeknes būvserviss”.

Būvdarbi uzsākti 8. septembrī  un oktobrī līdz sniegam tika arī veiksmīgi pabeigti. Projekta būvdarbu izmaksas 24984,70  Eur ar PVN.

Daudzdzīvokļu mājas “Priednieki” iedzīvotāji ir pateicīgi Kārsavas novada pašvaldībai par sadarbību un sapratni kopīgu jautājumu risināšanā.

Inese Lipska
projektu vadītāja