Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Kārsavas pilsētā no 01.05.2024.

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – SIA „Kārsavas namsaimnieks”) informē, ka 2024. gada 27. martā Ludzas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums (lēmums Nr.85) par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifu Kārsavas pilsētā, kas stāsies spēkā no 2024. gada 1. maija.

Pakalpojums Tarifs līdz 30.04.2024., EUR/m3 bez PVN Tarifs no 01.05.2024., EUR/m3 bez PVN Palielinājums (+) / Samazinājums (-) procentos
Ūdensapgāde             1,13              1,24           + 9,7 %
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana             2,83              2,45            – 13,4 %

Salīdzinot izdevumus, kas tika plānoti 2023. gada 12. janvārī iesniegtajā tarifu projektā un izdevumus, kas iekļauti jaunajā tarifu projektā, izmaiņas ir saistībā ar
energoresursu cenu kritumu, minimālās darba algas pieaugumu, kredītprocentu maksājumu palielinājumu, materiālu, rezerves daļu un citu ar pakalpojuma sniegšanu saistīto izdevumu izmaiņas.

SIA „Kārsavas namsaimnieks” atgādina, ka ūdens skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz katru mēnesi un to var izdarīt Bill.me platformā no 28. līdz katra mēneša pēdējam
datumam, rakstot uz [email protected], sūtot īsziņu vai rakstot WhatsApp ziņu uz 28080554, norādot arī objekta adresi.

SIA „Kārsavas namsaimnieks” informē, ka saskaņā ar 2016. gada 22. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 „ Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 12.2. apakšpunktā noteikto, ja pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus.

SIA „Kārsavas namsaimnieks” klientiem, kas saņem ūdenssaimniecības pakalpojumus un kam nav uzstādīts ūdens skaitītājs, piegādātā ūdens daudzumu nekustamajam īpašumam nosaka, piemērojot 2021. gada 29. decembra Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 21/2021 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” 44. punktā noteikto ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam – 10 mmēnesī. Personu skaitu, kuras lieto ūdenssaimniecības pakalpojumu, nosaka, ņemot vērā nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaitu vai pakalpojuma lietotāja sniegtās ziņas, ja faktisko lietotāju skaits ir lielāks par deklarēto personu skaitu.

0 Shares

Par sniega tīrīšanu 05.01.2024.

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka rīt, 05.01.2024., sekojošās adresēs ar traktortehniku tiks veikta iekšpagalmu tīrīšana no sniega:

no plkst. 08:30 līdz darbdienas beigām Parka ielā 10, Skolas ielā 3A, 3B, 3C, 4 un Vienības ielā 74, 74A, 74B, 74C, 76A, 76B, Kārsavā;

no plkst. 10:00 līdz darbdienas beigām Stacijas ielā 14, 16, Telegrāfa ielā 7, Vienības ielā 32B, 32V, 34, 36A, 42, 49, 49A, 49B, 51A, 69, Kārsavā;

no plkst. 13:00 Kļavu ielā 7, Kārsavā.

Lūgums minēto adrešu iekšpagalmus atbrīvot no automašīnām.

Sniega tīrīšanas darbu izmaksas tiks segtas no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzkrājuma fonda līdzekļiem, jo tie apsaimniekošanas maksā nav iekļauti (sakarā ar to, ka nav iespējams prognozēt sniega daudzumu).

Ar cieņu,
SIA “Kārsavas namsaimnieks”

0 Shares

Informācija par ūdensapgādes pārtraukumu 15.11.2023.

0 Shares

SIA „Kārsavas namsaimnieks” informē, ka sakarā ar Teātra ielas projektā plānoto centrālā ūdensvada pieslēgumu rīt, 15.11.2023., no plkst.08:20 līdz plkst.17:00, lietotājiem Smilšu ielā (posmā no Stacijas ielas līdz Dzirnavu ielai), tajā skaitā Sporta ielā 11 un Teātra ielā 15 tiks pārtraukta ūdensapgāde.

Informējam, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu dēļ (tehnisko sarežģījumu, laika apstākļu, dabas stihiju un tml.) ūdens atslēgums var arī nenotikt.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ar cieņu

SIA „Kārsavas namsaimnieks”

0 Shares

Paziņojums par noteikto tarifu

0 Shares

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, juridiskā adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Ludzas novads, 2023. gada 7. septembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar  2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Minētais siltumenerģijas tarifs ir aprēķināts, pamatojoties uz augstāk minētās metodikas 43.8 punktu, kas paredz, ka “Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar šo metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena, pārdotās elektroenerģijas cena vai komersantam ir izveidojušies neparedzētie ieņēmumi vai izmaksas.”

Sabiedriskā pakalpojuma veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN)  Noteiktais tarifs (bez PVN)  Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Siltumenerģijas gala tarifs 64,54 62,84 -3 %
tajā skaitā Siltumenerģijas ražošanas tarifs 43,56 42,07 -3 %
tajā skaitā Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,59 18,38 -1 %
tajā skaitā Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,39 2,39 0 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 12.10.2023. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 134 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” noteikto tarifu, kas 01.03.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr. 2023/43.DA11).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes  tarifu lietotājs var sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” administrācijas telpās Teātra ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717, no plkst. 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Vorkali, mob. tel. 26546763, e-pasts: [email protected].

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt   Teātra ielā 3, Kārsavā, Ludzas novadā, LV-5717, vai [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: [email protected], septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2023. gada 19. jūnijā ir iesniegts un patreiz tiek izskatīts jauns siltumenerģijas apgādes tarifa projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmo daļu.

0 Shares

Par iepirkuma izsludināšanu

0 Shares

Informējam, ka 30.08.2023. ir izsludināts iepirkums „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas un Vienības ielu, Kārsavā, Ludzas novadā iekšpagalmu piebraucamo ceļu atjaunošana” (ID Nr. KN2023/1).
Iepirkums tiek veikts citu pasūtītāju vajadzībām: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas ielā 3A, 3C, Vienības ielā 74, 74A, 74B, 74C, 76A, Kārsavā, Ludzas novadā dzīvokļu īpašnieku vārdā un saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības pilnvarojumu.

Informācija par iepirkumu ir atrodama šeit: http://karsavasnamsaimnieks.lv/iepirkumi/

0 Shares