2019. gada novembrī Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts projekta iesniegums otrās prioritātes grants ceļu pārbūvei.  

Šī gada janvārī Kārsavas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 19-01-A00702-000056 “Autoceļa “ Pudinava – Latvīšu Stiglova” pārbūve”, atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu.

Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par “Autoceļa “ Pudinava – Latvīšu Stiglova”pārbūvi”, bija iesnieguši 10 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīta SIA „Riviera L” piedāvājums (piedāvātā līgumcena 351181,26 EUR ar PVN).

Noslēgts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju un šobrīd tiek gatavoti nepieciešamie dokumenti, lai varētu uzsākt būvdarbus. Būvdarbu izpildei plānoti 4 mēneši.

Sekmīgai projekta realizācijai ir vajadzīga būvuzraudzība un autoruzraudzība. Projektā tiks pārbūvēts autoceļš 3,97 km garš un kopējās izmaksas sastāda 372235,26 Eur, no tām publiskais finansējums 319743,09 Eur un Kārsavas novada pašvaldības finansējums 52492,17 Eur.

Sagatavoja projektu vadītāja
Inese Lipska