Kārsavas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi pārdod, tai piederošo nekustamo īpašumu Saules iela 22B, Kārsava, Kārsavas novads.
Nekustamais īpašums Saules iela 22B, Kārsava, Kārsavas novads sastāv no neapbūvētas zemes vienības- starpgabala 0.1284 ha (1284 kv.m.) platībā (kadastra apzīmējums 6809 002 0061). Īpašuma kadastra numurs 6809 002 0213.
Starpgabals nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai, ja tas netiek pievienot kādam no blakus esošajiem zemes īpašumiem.
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo neapbūvēto starpgabalu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto ir pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.
doc-icon.pngizsole20.60 kB