Kārsavas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi pārdod, tai piederošo nekustamo īpašumu Vienības šķērsiela 3, Kārsava, Kārsavas novads.

Nekustamais īpašums Vienības šķērsiela 3, Kārsava, Kārsavas novads sastāv no neapbūvētas zemes vienības – starpgabala 0.2097 ha (2097 kv.m.) platībā (kadastra apzīmējums 6809 001 0199).  Īpašuma kadastra numurs 6809 001 0199.

Starpgabals nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai, ja tas netiek pievienot kādam no blakus esošajiem zemes īpašumiem.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo neapbūvēto starpgabalu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā  noteikto ir pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv

doc-icon.pngNekustamā īpašuma Vienības šķērsiela 3 izsoles noteikumi20.38 kB