lauku_celi_uzsakti

Pēc pagājušā gada lietavām, būvdarbi atsākušies  Mežvidu pagasta ielās – Jāņa, Parka un Zaļās ielas posmos, kā arī uzsākti Straujas ielā Mērdzenes pagastā un a/c posmā Salnava- Aizsili – Bēliņi – Verpeļi, kurus veic  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” un uzrauga ceļu būvuzraugs no SIA “KEM” – Elīna Kiščenko.

Jūnija mēnesī Mežvidos un Salnavā ir pabeigti zemes darbi un caurteku iebūve.

Informāciju par projekta norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Ineses Lipskas.

Inese Lipska
Projektu vadītāja


Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.