Kārsavas novada pašvaldība ziņo, ka Kārsavas pilsētas un Kārsavas novada teritoriju apsekošanas gaitā tika konstatēts, ka vairumam Karsavas novadā esošo mājsaimniecību nav atbilstošas numerācijas, t.i., uz mājas fasādes vai žoga nav piestiprināta plāksne ar informāciju par konkrētās mājas adresi.

Tas ir pretrunā ar Kārsavas novada domes 2015.gada 26.martā Saistošo noteikumu Nr.5 “Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Kārsavas novadā” prasībām. Tā rezultātā ir izveidojusies situācija, ka var nebūt zināms, kam pieder konkrētais nekustamais īpašums, piemēram, pasta darbiniekam, kura pienākums ir piegādāt pasta sūtījumu uz šo adresi.

Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka atbilstoši minēto Kārsavas novada domes saistošo noteikumu prasībām ir sekojoša māju numerācijas zīmju izvietošanas kārtība un dizaina prasības:

(1) Pie katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jābūt vismaz vienai ēkas numerācijas zīmei, kas izvietojama uz ēkas ielas fasādes.
(2) Ēku numerācijas zīme izvietojama 2,5 – 3 m augstumā (augšējā mala) no zemes, 15 – 40 cm attālumā no ēkas stūra.
(3) Ja ēka atrodas iekškvartālā, ēkas numerācijas zīme izvietojama uz ēkas fasādes, kura redzama no ielas, saistībā ar kuru tika piešķirta adrese.
(4) Ja ēkas fasādes vērstas pret vairākām ielām, ēkas numerācijas zīme izvietojama uz tās fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru tika piešķirta adrese.
(5) Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ēkas numerācijas zīme izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba, kura dizains un izvietojums saskaņojams būvvaldē.
(6) Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums vai citi apstākļi apgrūtina ēkas numerācijas zīmes izvietošanu, tad to izdara atsevišķi, saskaņojot ar būvvaldi.
(7) Ēku numura un virziena norādes zīmes pamatā izmantojama tumši zaļa krāsa 6002 Leaf Green atbilstoši RAL krāsu katalogam, ar baltu apmali un uzrakstiem baltā, gaismu atstarojošā krāsā. Uz zīmes jābūt norādītam ielas nosaukumam un ēkas numuram. Pēc nekustamā īpašuma īpašnieka ieskatiem uz numura zīmes var norādīt īpašnieka uzvārdu vai īpašuma statusu.
(8) Ēku numerācijas zīmju izmēri: 220 x 320 (+ /- 20) mm.
8.1. Ielu nosaukumu, virziena norāžu plāksnes izmēri:160 x 560; 160 x 640; 160 x 680 (+/- 20) mm.
(9) Virziena norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu.
(10) Lauku sētas nosaukums jānovieto redzamā vietā pagalmā vai pie iebrauktuves pagalmā. Lauku sētas nosaukuma dizainu un konkrētu atrašanās vietu pašvaldība nereglamentē.
(11) Uz ēkas numerācijas un virziena norādes zīmes valsts valodā norādāma šāda informācija:
11.1. ielas (laukuma) virziena norādes nosaukums (pilni vārdi bez saīsinājumiem),
11.2. numurs,
11.3. ēkas piederība:
11.3.1. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā;
11.3.2. konkretizējot īpašuma piederību, var norādīt, ka  tas ir privātīpašums, kopīpašums, pašvaldības īpašums vai valsts īpašums;
11.3.3. nekonkretizējot īpašnieka personu, atstāt bez jebkādas norādes par ēkas piederību vai īpašnieku.
(12) Ja mainās ēkas piederība, tad viena mēneša laikā no īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā numerācijas zīmē jānomaina informācija.

Kārsavas novada pašvaldība atgādina, ka par minēto Kārsavas novada domes 2015.gada 26.martā Saistošo noteikumu Nr.5 “Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Kārsavas novadā”  prasību neievērošanu konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs var tikt sodīts administratīvā procesa kārtībā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.