Šobrīd tiek atklāta otrā kārta projekta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, uz kuru ar savām idejām tiek aicināti pieteikties novada uzņēmēji.

Darbības programmas 5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.

Atbalsts tiek piešķirts pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem publiskās infrastruktūras investīciju projektiem, kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, bijušo rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanu, lai pielāgotu tās jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo uzņēmumu paplašināšanai.

Attiecināmās izmaksas ir ielu/ceļu, inženierkomunikāciju un ēku būvniecība, pārbūve un atjaunošana, aprīkojuma izmaksas (ierobežotā apjomā), teritorijas attīrīšana un labiekārtošana. Finansējuma saņēmēji ir pašvaldības (individuālie un sadarbības projekti).

Projekta rezultātā ir jānodrošina strādājošo skaita pieaugums privātajā sektorā, papildus piesaistītās privātā sektora nefinanšu investīcijas un degradēto teritoriju platības samazinājums.

Uzņēmējus, kuriem ir jautājumi un interese par projektu aicinām kontaktēties ar Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Inesi Nagli, mob.tel. 26 414 576, e-pasts: inese.nagle@karsava.lv., līdz 21. martam.

Pirmajā kārtā, 2017. gada sākumā, tika atbalstīts projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, kura ietvaros sadarbojas Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības un SIA “Latgales dārzeņu loģistika” ar mērķi nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados, reģenerējot degradētās teritorijas sakārtot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru. Katra pašvaldība īstenos savas darbības projektā. Kārsavas novadā tiks realizētas šādas aktivitātes:

  • tiks pārbūvēts pašvaldības ceļa Nr. 154 Klonešnīki – Griudinīši – Strodi posms 350 m garumā;
  • tiks izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma ar saistīto pievadceļu Mežvidu pagastā, Klonešnīkos;
  • tiks palielināta elektrosadales pazemes līnijas slodze Mežvidu pagasta Klonešnīkos.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste