Turpmāk, no 01.10.2021 gada, apmaksa par ielu tirdzniecību tiks iekasēta tikai ar pārskaitījumu uz Ludzas novada pašvaldības bankas kontu.

Maksājuma orderis, par veikto pašvaldības nodevas apmaksu tirdzniecības laikā ir jāuzrāda atbildīgai pašvaldības amatpersonai. Pašvaldības amatpersona pārbauda komersantam izsniegto daudzkārtējo tirdzniecības atļauju vai izsniedz jaunu tirdzniecības atļauju.

Tirdzniecības dalībnieks nedrīkst piedalīties tirdzniecībā,  ja nevar uzrādīt pašvaldības nodevas apmaksas veikšanas apliecinošo dokumentu un Ludzas novada pašvaldības tirdzniecības atļauju.

Tirdzniecības nodevas apmaksas maksājuma uzdevuma mērķī ir jānorāda sekojošais teksts:  “Ludzas novada pašvaldības nodevas apmaksa par tirdzniecību Kārsavas tirgū (mēnesis).

Ja Pašvaldības nodeva tiek apmaksāta uz gadu, tad maksājuma uzdevumā tiek norādīts sākuma un beigu datums.

Atbilstoši spēkā esošie saistošiem noteikumiem, par  tirdzniecību ikmēneša tirgū,  ir paredzētas sekojošas nodevas:

1. Tirdzniecības vieta līdz 1 m garumā                  2.00
2. Tirdzniecības vieta līdz 2 m garumā                  3.00
3. Tirdzniecības vieta līdz 3 m garumā                  4.00
4. Tirdzniecības vieta līdz 4 m garumā                  5.00
5. Tirdzniecības vieta līdz 5 m garumā                  6.00
6. Tirdzniecības vieta līdz 6 m garumā                  7.00
7. Tirdzniecības vieta līdz 7 m garumā                  8.00
8. Tirdzniecības vieta līdz 8 m garumā                  9.00
9. Tirdzniecības vieta līdz 9 m garumā                 10.00
10.   Tirdzniecības vieta līdz 10 m un vairāk       11.00

Pašvaldības atbildīgā amatpersona vai Pašvaldības policija konstatējot apmaksātas nodevas apmēra neatbilstību reālajam tirdzniecībā izmantoto metru skaitam- anulē tirdzniecības atļauju.

Rekvizīti:
Ludzas novada pašvaldība
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701
Reģ. nr 90000017453 
PVN reģ. nr  90000017453

Norēķinu konti:
LV09PARX0002240270024
A/S Citadele banka, kods PARXLV22
LV17HABA0551022164211
A/S SWEDBANK, kods HABALV22
LV19UNLA0050023162654
A/S SEB banka, kods UNLALV2X

Atbildīgā persona par Kārsavas tirgus norisi-  Vera Fjodorova 26063227

Inga Zagorska
Ludzas novada tūrisma organizatore