Ceturtdien, 25. janvāra domes sēdē apstiprināts Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada budžets, kura prioritātes ir izglītība, sociālā joma, attīstība un teritorijas uzturēšana.

Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (42,5%) – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, nenodokļu ieņēmumi (0,7%), kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem (52,3%) un budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi (4,5%).

Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumi plānoti 6,3 miljoni eiro. Ja aplūko prioritātes, tad procentuāli tās veido šādu daļu no budžeta: izglītība – 36,4%, teritorijas attīstība un uzturēšana – 18,2%, sociālā joma – 14,9% līdzekļu.

Galvenās prioritātes šajā gadā ir izstrādāt Kārsavas novada attīstības programmu 2019.-2015. gadam, valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošana, Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšana novadā, pašvaldības iestāžu un infrastruktūras uzturēšana un attīstība, ar likumu un ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteiktās sociālās palīdzības nodrošināšana, kā arī novada kolektīvu līdzdalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Šogad plānota vairāku ceļu sakārtošana – turpināsies ciematu un Kārsavas pilsētas ielu segumu atjaunošana un lauku grants ceļu uzlabošana. Otrajos Mežvidos un Kārsavā tiks izveidoti bērnu rotaļu laukumi. Tiks realizēts projekts – Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kura ietvaros tiks uzstādītas drošības novērošanas kameras. Turpināsies veselības projekts un atbalsts skolēnu nodarbinātībai vasarā.

Pašvaldības finansējums tiks ieguldīts izglītības jomā – Mežvidu pamatskolas apkures sistēmas ierīkošana, Mūzikas un mākslas skolas jumta pārbūve, arī turpmāk visu novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdinšana un mācību līdzekļi.

Tiks veikti remonti SIA “Kārsavas slimnīca” mobilās brigādes, pensionāru apvienības “Gvelzis” un Kārsavas kultūras nama telpās.

Pašvaldība rūpēsies par kapsētu teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, tiks labiekārtots dīķis Malnavā un turpināsies graustu novākšana novadā.

2018_budzets

 

Infografika lejupielādes fails.

 

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste