Ceturtdien, 26. janvāra domes sēdē apstiprināts Kārsavas novada pašvaldības 2017. gada budžets, kura prioritātes ir izglītība, sociālā joma, attīstība un teritorijas uzturēšana.

Budžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (42,8%) – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, nenodokļu ieņēmumi (0,7%), kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem (51,9%) un budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi (4,6%).

Kārsavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta izdevumi plānoti 5 912 375 eiro, tas ir par 2% mazāk nekā pagājušajā gadā. Ja aplūko prioritātes, tad procentuāli tās veido šādu daļu no budžeta: izglītība – 38,3%, teritorijas attīstība un uzturēšana – 16,6%, sociālā joma – 15% līdzekļu.

Nemainīga budžeta prioritāte ir izglītība. Arī šogad ir paredzēts skolēniem nodrošināt bezmaksas ēdināšanu (138,8 tūkst. eiro), bezmaksas mācību līdzekļus (22,7 tūkst. eiro), stipendijas Kārsavas vidusskolā (6 tūkst. eiro), iespēju strādāt algotu darbu vasarā (6,9 tūkst. eiro), izglītības, sporta pasākumus un dažādas citas aktivitātes (16,1 tūkst. eiro), vasaras nometnes (1,5 tūkst. eiro). Infrastruktūras sakārtošanai paredzēta Kārsavas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana (108,7 tūkst. eiro), Kārsavas vidusskolas teritorijas labiekārtošana – trotuāra rekonstruēšana (5,6 tūkst. eiro), tekošie iekštelpu remontdarbi (6,7 tūkst. eiro) un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana (13,2 tūkst. eiro).

Šajā gadā plānots realizēts vairākus attīstības un teritorijas uzturēšanas projektus. Budžetā ieplānoti 37,9 tūkst. eiro projektam „Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”, 49,5 tūkst. eiro projektam „Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā”, 28,1 tūkst. eiro projektam „Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā” un 11,8 tūkst. eiro projektam „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”. Trīs projektiem paredzēta priekšfinansēšana, kas veido 31,2 tūkst. eiro, diviem projektiem paredzēts finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei, kas ir 64,8 tūkst. eiro. 10 tūkst. eiro paredzēti jaunu projektu uzsākšanai. Biedrību atbalstam paredzēti 34,6 tūkst, eiro.

Uzņēmējdarbības attīstībai paredzēti 7 tūkst. eiro, jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam “Step Up!”, SAM 5.6.2 ietvaros ieplānots atbalsts uzņēmējdarbības infrastruktūras izbūvei Mežvidu pagastā – projekti “Bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve ar saistīto pievedceļu Kārsavas novada Mežvidu pagastā, Klonešnīkos” un “Pašvaldības autoceļa Nr.154 Klonešnīki – Griudinīši – Strodi posma (0.00-0.35km) pārbūve”.

Šajā gadā paredzēta Malnavas pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (40,0 tūkst. eiro) un Goliševas pagasta ūdens kvalitātes uzlabošana (32,8 tūkst. eiro). Infrastruktūras attīstība – 53,1 tūkst. eiro Kārsavas kultūras nama fasādes rekonstrukcijai, 78,6 tūkst. eiro finansējuma nodrošināšanā projektiem: Mežvidu pamatskolas ēkas renovācijā, domes ēkas energoefektivitātes kvalitātes uzlabošanā un Mežvidu kultūras nama iekštelpu remontā.

Šajā gadā paredzēts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas ir 15,0 tūkst. eiro.

Attīstot autoceļu infrastruktūru, šajā gadā plānota Kārsavas pilsētas Avotu un Zaļās ielas seguma atjaunošana (52,0 tūkst. eiro), Malnavas ciemata ielu seguma atjaunošana  (31,0 tūkst. eiro), un ielu apgaismojuma uzlabošana un atjaunošana Mežvidu, Mērdzenes, Malnavas ciematos (25,0 tūkst. eiro).

Sociālajiem pabalstiem plānoti 345 249 eiro, salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir par 18,6% vairāk. Pieaugumu sociālajā budžetā veido esošo pabalstu palielinājumus un jaunu pabalstu ieviešana.

2017_budzets

pdf-icon.png2017. gada budžeta infografika8.53 MB

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste