AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Āres”, Malnavā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.68680090548, privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena – EUR 6300,00.

Pirmpirkuma tiesības atzītas nomniekam.

Apliecinājumu iesniegšana objekta privatizācijai noteikta divās kārtās:

1) pirmpirkuma tiesīgajai personai apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no noteikumu saņemšanas dienas,

2) ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tad tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Informācija: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi, tālrunis: 67021325 un 67021358.