lauku_celi_uzsakti

21. maijā Kārsavas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 18-01-A00702-000030 “ Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu 621244,22 euro apmērā.

Šajā projektā tiks pārbūvētas divas pilsētas ielas – Alejas un Nākotnes un divi Malnavas pagasta autoceļu posmi – a/c Soldono – Šoseja, a/c Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi.

Iepriekš minētajos ceļa posmos plānota grants ceļa dubultā virsmas apstrāde, kuras rezultātā tiks radīts melnais segums un novērsta ceļu putēšana, līdz ar to būs nodrošināti komfortablāki dzīves apstākļi.

Šomēnes tiks noslēgts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju – SIA”Rubate”un iesniegti nepieciešamie dokumenti būvvaldē.

Projekta īstenošanai paredzēti 3 mēneši, kopā tiks pārbūvēti 3,964 km.

Pārbūvei ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai. Atbilstoši LAP pasākuma nosacījumiem, 2015 gadā norisinājās apspriedes ar uzņēmējiem, kurās pārbūvei tika izvirzīti prioritārie ceļi.

Projektā paredzēta pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana, apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomainīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana. Informāciju par projekta norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Ineses Lipskas.

Inese Lipska
Projektu vadītāja


Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.