Plūdu nodarītā kaitējuma apmērs Kārsavas novadā mērāms vairākos tūkstošos:

  • Ceļu un caurteku atjaunošana 210 523 eiro,
  • 15 novada mājsaimniecībām kopā tiks izmaksāti 3500 eiro, tie paredzēti pamatvajadzību nodrošināšanai plūdos cietušajiem iedzīvotājiem, kuriem ūdens appludināja teritorijas vairāk kā 2 diennaktis (pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem),
  • Zaudējumi pašvaldībai (Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas pilsētā) – 2500 eiro. Summa paredzēta ūdens sūkņu remontam un jaunu sūkņu iegādei.

Šīs nakts lietavu ūdeņi ir uzkrājušies grāvjos, taču tik postošas sekas, kādas bija pēc augusta lietavām, šīs lietus gāzes nav radījušas, toties ūdens līmenis Šnitkā un Rītupē ir sasniedzis pavasara palu līmeni.

Lai mazinātu plūdu draudus, ir nepieciešama Šnitkas, kas ir valsts nozīmes strauts, tīrīšana. Tā kā vairākās vietās novada teritorijā upes gultnē ir dolomīta plātnes, tās tīrīšana ir dārga un novads pašu spēkiem nevar atļauties veikt upes tīrīšanu, šim nolūkam ir nepieciešams valsts atbalsts.

Savukārt, kas attiecas uz zemnieku nenovākto ražu, tad tā pēc Kārsavas novada domes priekšsēdētājas I.Silickas domām ir neglābjami zudusi – labība cauraugusi ar zāli un nav novācama.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste