a

Informējam, ka SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2018. gada 15. oktobrī Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā tika publicēts iepirkums “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” , kas tika pārtraukts saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesūtītā atzinumā norādīto, kur jāveic būtiski grozījumi, līdz ar to tika izsludināts no jauna.

Būvprojekts plānots īstenot četrās kārtās. Būvdarbu pirmo kārtu paredzēts īstenot projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/022 ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēguma iespējas” ietvaros. Būvdarbu otro, trešo un ceturto kārtu paredzēts īstenot, tās finansējot no SIA “Kārsavas namsaimnieks” līdzekļiem.

Laura Vilka
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
projektu koordinators