deinstitucionalizacijas-logo

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kuru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, iepazīties ar  individuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada decembrim DI projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem visā Latgales reģionā.

Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tika sagatavots individuālais atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan bērna, gan tā vecāku (likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, un viņu vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) var saņemt rekomendētos pakalpojumus šādā apmērā:

 • bērni ar FT (līdz 17 gadu vecumam ieskaitot) – atbalsta plānā rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 (četrdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā;
 • bērnu ar FT vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) – psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās, ne vairāk kā 20 (divdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā.

Papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var saņemt bez maksas “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā).

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas būs iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām – 2022. gada 31. decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes doties uz pašvaldības sociālo dienestu, lai informētu sociālo dienestu par nepieciešamajiem pakalpojumiem, izrunātu ar sociālajiem darbiniekiem pakalpojumu sniegšanas iespējas, kā arī iesniegtu iesniegumu  pakalpojumu piešķiršanai.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, pašvaldībai, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem daudzos gadījumos ir jāveic iepirkuma procedūras. Iepirkt var tikai tos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju vai ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistrā.

Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 65733245 vai 28743768 vai Latgales plānošanas reģionā, zvanot pa tālruni 654 40862.

ATBALSTA PLĀNĀ NORĀDĪTIE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI, KURUS BĒRNI AR FT VAR SAŅEMT BEZ MAKSAS

 1. Atbalsta vai pašpalīdzības grupa
 2. Sociālā darbinieka (t.sk. karitatīvā sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas t.sk. psihosociālais darbs
 3. Pēc traumatisma programmas
 4. Krīzes centrs bērniem
 5. Atbalsta centri pēc traumatisma rehabilitācijai
 6. Krīzes centrs mātēm ar bērniem
 7. Dienas aprūpes centrs
 8. Asistenta pakalpojums (no 5 gadu vecuma) bērnam
 9. Ģimenes asistenta vai atbalsta personas pakalpojumi
 10. Sociālā rehabilitētāja pakalpojums
 11. Logopēds
 12. Ergoterapeits
 13. Psihoterapeits
 14. Psihologs
 15. Fizioterapeits
 16. Speciālais/attīstošais pedagogs
 17. Defektologs
 18. Izglītojošās atbalsta grupas
 19. Nodarbības prasmju apmācībai
 20. Radošās darbnīcas
 21. Specializētās darbnīcas
 22. Uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) programmas un/vai nodarbības
 23. Saskarsmes treniņgrupas BF
 24. Preventīvas un agrīna riska novēršanas programma jauniešiem ar deviantu un vardarbīgu uzvedību un/vai pašdestrukciju
 25. Mūzikas terapija
 26. Mākslas terapija
 27. Kustību/deju terapija
 28. ABA terapija
 29. Smilšu terapija
 30. Tera spēle
 31. Ģimenes terapija
 32. Kognitīvi biheiviorālā terapija
 33. MarteMeo
 34. Reitterapija
 35. Kanisterapija
 36. Ūdens procedūras
 37. TEACCH pieeja (t.sk. vides pielāgošana, vizuāls atbalsts, vizuāla informācija)
 38. PECS un cita veida alternatīvās komunikācijas metodes
 39. Sociālā rehabilitācija: Montesori
 40. Sociālā rehabilitācija: Cits

Приглашаем законных представителей и приёмных родителей детей с функциональными расстройствами, которым в рамках проекта  «Реализация мерроприятий деинституционализации в Латгальском регионе» ( далее в тексте – ДИ проект) была осуществлена  оценка индивидуальных потребностей, а также был разработан индивидуальный план поддержки, ознакомиться со включёнными в данный план поддержки  услугами социальной реабилитации и подать заявку на получение услуг в социальной службе самоуправления.

В период с ноября 2016 года до декабря 2017 года в рамках ДИ проекта была осуществлена  оценка индивидуальных потребностей, а также был разработан индивидуальный план поддержки для почти 400 детей  с функциональными расстройствами по всему Латгальскому региону.

Основываясь на результаты оценки индивидуальных потребностей, для каждого ребёнка был составлен индивидуальный план поддержки с конкретными рекомендациями специалистов по улучшению качества жизни, как для детей с функциональными расстройствами, так и для их родителей (законных представителей и приёмных родителей).

В рамках ДИ проекта дети с функциональными расстройствами, которым была осуществлена  оценка индивидуальных потребностей, а также был разработан индивидуальный план поддержки, и родители (законные представители и приёмные родители) могут  получить рекомендованные специалистом услуги в данном размере:

 • дети с функциональными расстройствами (в возрасте до 17 лет включительно) – включённые в индивидуальный план поддержки услуги  социальной реабилитации – не более, чем 40 (сорок) раз за время  реализации всего проекта;
 • родители детей с функциональными расстройствами (законные представители и приёмные родители) – услуги психолога, реабилитолога, физиотерапевта, а также участие в обучающих группах поддержки – не более, чем 20 (двадцать) раз за время  реализации всего проекта.

Дополнительно услугам социальной реабилитации дети с функциональными расстройствами, проживающие в семье, у которых установлена недееспособность, и которым выдано заключение Государственной медицинской комиссии по вопросам здравоохранения и благосостояния (VDEAK) о необходимости специального ухода всвязи с серьезными функциональными нарушениями, до 18 лет могут  бесплатно получить услугу “Момент передышки”  ( до 30 суток в год ) и услугу по уходу ( в возрасте до 4 лет включительно – не более 50 часов в неделю; в возрвсте с 5 лет до 18 лет– не более 10 часов в неделю).

Бесплатно получить рекомендованные специалистами услуги по социальной реабилитации будет возможно до окончания реализации проекта, т.е. до 31.12.2022. Предварительная оплата услуг  производится самоуправлением,  компенсацию которой самоуправление получит  в рамках финансирования ДИ проекта.

Для того, чтобы самоуправление могло начать организацию по предоставлению выбранных услуг, настоятельно призываем законных представителей  и приемные семьи детей обратиться в социальную службу  самоуправления, чтобы своевременно проинформировать социальную службу о необходимых услугах, обсудить возможности предоставления услуг с социальными работниками, а также написать заявление на предоставление выбранных услуг.

В большинстве случаев, чтобы самоуправление могло обеспечить предоставление необходимых услуг, в соответствии с законодательными нормативными актами Латвийской Республики, необходимо проведение процедур закупки. Закупке подлежат только те услуги по социальной реабилитации, которые  зарегистрированны  или в регистре представителей социальных услуг или в регистре лиц и предприятий по предоставлению врачебных услуг.

Данный проект реализуется в соответствии с правилами Kабинета министров номер 313.

Дополнительную информацию можно получить в социальной службе самоуправления, позвонив по телефону 65733245; 28743768 или по телефону 654 40862 в Латгальский регион планирования.

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ БЕСПЛАТНО МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДЕТИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

 1.  Группа поддержки или самопомощи
 2. Индивидуальные консультации социального работника (включая  каритативного социального работника), в т.ч. психосоциальная работа
 3. После травматическая программа
 4. Кризисный центр для детей
 5. Центры поддержки после травматической реабилитации
 6. Кризисный центр для матери с ребёнком
 7. Центр дневного ухода
 8. Услуги ассистента ребёнку (с 5 лет)
 9. Семейный ассистент или услуга поддержки
 10. Услуга социального реабилитатора
 11. Логопед
 12. Эрготерапевт
 13. Психотерапевт
 14. Психолог
 15. Физиотерапевт
 16. Специалист/ развивающий педагог
 17. Дефектолог
 18. Образовательные группы поддержки
 19. Занятия по обучению навыкам
 20. Творческие мастерские
 21. Специализированные мастерские
 22. Коррекция поведения/ контактная коррекция (социальная реабилитация) программа и/или занятия
 23. BF тренинги по развитию коммуникационных навыков
 24. Профилактические программы по устранению раннего риска девиантного и насильственного поведения и/ или саморазрушения у молодых людей
 25. Музыкальная терапия
 26. Художественная терапия
 27. Терапия движения / танцевальная терапия
 28. ABA терапия
 29. Песочная терапия
 30. Tera игра
 31. Семейная терапия
 32. Когнитивная поведенческая терапия
 33. MarteMeo. Метод годится родителям, которые хотят, чтобы время проведенное вместе с ребенком было более полноценным. Используя метод Marte Meo у взрослого человека развиваются способности к сотрудничеству, поддержке, видеть возможности развития ребенка, возможности использовать собственные ресурсы и решать ситуации собственными силами. Сложные ситуации можно превратить в возможность для развития.
 34. Рейттерапия (метод лечения, в котором главный целитель – конь. Она включает в себя решение проблем медицинской, психологической и социальной реабилитации).
 35. Канистерапиия (метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак)
 36. Водные процедуры
 37. Подход TEACCH (включая адаптацию к окружающей среде, визуальную поддержку, визуальную информацию)
 38. PECS и другие альтернативные методы коммуникации
 39. Социальная реабилитация: Montesori
 40. Социальная реабилитация: другое