Kārsavā viesojās Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, kuras darbības pamatmērķis ir apvienot savas darbības nozarē nodarbinātos darbiniekus kopīgai rīcībai, vienoti darboties, lai īstenotu katra un visu biedru pamatotas vajadzības un prasības.

Darīt zināmas, paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas intereses:

– strādājošo brīvas apvienošanās tiesības,
– tiesības uz informāciju un konsultācijām ar darba devēju,
– strādājošo darba tiesības, t. sk. uz taisnīgu darba samaksu un sociālo garantiju paaugstināšanu,
– darba apstākļu uzlabošanu.

Arodbiedrība savā darbībā pastāvīgi risina uzdevumus, kuri nodrošina mērķu sasniegšanu un izmanto tādas darbības formas un metodes, kuras apmierina arodbiedrības biedru intereses.

Svarīgākie uzdevumi ir:
– sadarboties ar darba devēju biedru pārstāvēšanā darba tirgū, slēdzot Darba koplīgumus,
– veikt biedru izglītošanu,
– informēt biedrus un sabiedrību par arodbiedrības darbību,
– piedalīties darba aizsardzības procesu nodrošināšanā darbavietās,
– piedalīties starptautiskās arodbiedrības kustības aktivitātēs,
– piedalīties ekonomiskās un sociālās attīstības programmu izstrādāšanā, kuras skar darba apstākļus, darba samaksu un sociālos jautājumus,
– iesniegt priekšlikumus darba devēju lēmumu grozīšanai, apturēšanai vai atcelšanai, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu,
– veicināt jaunu biedru iesaistīšanu, iesaistīt arodbiedrības darbā jauniešus.

Mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei Arodbiedrība:

– rīko sarunas un konsultācijas ar darba devējiem Darba koplīguma noslēgšanai,
– kontrolē noslēgto Darba koplīgumu izpildi un sagatavo priekšlikumus to uzlabošanai,
risina jautājumus par arodbiedrības biedru taisnīgu darba samaksu un piedalās darba samaksas sistēmas pilnveidošanā,
– realizē arodbiedrības biedru apdrošināšanas programmas un veic pasākumus, lai izveidotu un pilnveidotu atsevišķu profesiju darbinieku priekšlaicīgu pensionēšanos,
– seko, lai darba devējs ievērotu darba aizsardzības noteikumus,
– risina darba strīdus,
– nodrošina informācijas pieejamību arodbiedrības biedriem.