Ārkārtas sēdes darba kārtībā apskatīti 26 jautājumi.

Par Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu.
2. Par Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nosaukuma maiņu.
3. Par Ludzas pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nosaukuma maiņu.
4. Par Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
6. Par Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ”Namiņš” nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” nolikuma apstiprināšanu.
10. Par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
11. Par Kārsavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
12. Par Ciblas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Zilupes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par Mežvidu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
15. Par Mērdzenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par Pušmucovas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par Salnavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
18. Par Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
19. Par Zilupes Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
20. Par Bērnu un jauniešu interešu centra “Zilupe” nolikuma apstiprināšanu.
21. Par pieteikumu vienreizējās dotācijas saņemšanai.
22. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.
23. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
24. Par Ludzas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
25. Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvā.
26. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvja pilnvarošanu Latvijas Pašvaldību savienības 31.kongresā un biedru sapulcē.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā