Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 12 jautājumi.

1. Par valsts mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali 2021.gada septembra – decembra mēnešiem.
2. Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu 2021./2022. mācību gadā.
3. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā “Par otrā paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr.2, 5.§).
10. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas konventā. 11. Par amatu savienošanas atļauju.
12. Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā.374.99 kB