Domes sēdes darba kārtībā ir iekļauti 49 jautājumi.

1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 68500030331, 68500030373 un 68500030330 robežu pārkārtošanu un platību apstiprināšanu, kā arī par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
2. Par zemes platības precizēšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
4. Par zemes vienības sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās.
5. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
6. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par zemes vienību atdalīšanu un jauno nekustamo īpašumu izveidošanu.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
9. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 10.§) “Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm” lemjošās daļas pirmā un piektā punktā.
10. Par nekustamā īpašuma „Bokši”, kadastra numurs 6868 007 0061, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
11. Par meža atmežošanas atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā Ludzas novada, Malnavas pagasta nekustamajā īpašumā “Rītausmas”, kadastra numurs 6868 004 0032.
12. Par zemes ierīcības projekta “Ezersala”, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Laurāni”, kadastra numurs 6872 001 0072, sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašuma izveidošanu.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, kadastra numurs 6872 005 0175, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
16. Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas noteikšanu.
17. Par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija Ludzas novada domes lēmumā “Par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” izsludinātajā pirmās atlases kārtas projektu konkursā” (protokols Nr.12, 41.§).
18. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.
19. Par Ludzas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
20. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bidrija” likvidēšanu.
21. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā.
22. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada Pasienes pagasta administratīvajā teritorijā.
23. Par siltumapgādes tarifa apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”.
24. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu SIA “Zilupes LTD”.
25. Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
26. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
27. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai “Jumtiņi”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
28. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
29. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
30. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2021 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
31. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumā „Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols Nr.13, 6.§).
32. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu redakcijas 2.0 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
33. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2021 „Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” apstiprināšanu.
34. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2021 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 764 m 2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070211, Ceriņu iela 2A, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
37. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m 2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010283, Ķiršu iela 8, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
38. Par apbūvētas zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010217, “Lāči”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
39. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 2800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68170030141, Domes iela 37, Zilupe, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
40. Par nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 68940080043 “Dzērvenes”, Salnavas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
41. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68900050180, Jaunatnes iela 2, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
42. Par nekustamā īpašuma, vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68700060331, Mežvidu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
43. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68960080213, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
44. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 45. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
46. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
47. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
48. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar bāriņtiesas locekli/juristi.
49. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā984.65 kB