Ārkārtas sēdes darba kārtībā apskatīti 36 jautājumi.

Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 8 jautājumiem:
1. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējumu no pašvaldības pabalsta.
3. Par V.Ruciņas atbrīvošanu no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājas amata.
4. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
5. Par Ludzas novada pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
6. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
7. Par Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
8. Par Blontu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.

Darba kārtība:

1. Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un adreses izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
3. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļu telpu grupām.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
7. Par adreses piešķiršanu un maiņu zemes vienībai un būvei.
8. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Jaundūjas”, kadastra Nr.6844-004-0177, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Matīši”, kadastra Nr.6898-001-0199, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Jaunozoli’’, kadastra Nr.6898-008-0049, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Lūsēni”, kadastra numurs 6870 006 0043, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Nāriņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68940090090 un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zaļnoras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 006 0113 un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
15. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi.
16. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritīgām Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
17. Par soda naudas aprēķinu apturēšanu.
18. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010141, Miera iela 8, Kārsava, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
22. Par apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090010124, Vienības iela 29, Kārsava, Ludzas novads, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
23. Par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabala) ”Lēdijas”, Malnavas 3 pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
25. Par zemesgabala Dzirnavu ielā 40, Kārsavā, Ludzas novadā nomas līgumu termiņa pagarināšanu un izmaiņām nomas līgumā.
26. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Mazlauki”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68540030115, kas atrodas Goliševas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
29. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010489, Piekalna iela 5, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
30. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040447, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
31. Par nekustamā īpašuma – “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6846 009 0082, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu, sākumcenas apstiprināšanu.
32. Par amatu savienošanas atļauju.
33. Par Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes vadības grupu.
34. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā “Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju” (protokols Nr.4, 9.§).
35. Par grozījumiem Zilupes pilsētas pārvaldes nolikumā.
36. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.
37. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
38. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējumu no pašvaldības pabalsta.
39. Par V.Ruciņas atbrīvošanu no Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītājas amata.
40. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
41. Par Ludzas novada pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
42. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
43. Par Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
44. Par Blontu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošāpdf-icon.png failā