Domes sēdes darba kārtībā 57 jautājumi, kas papildināti ar 15 jautājumiem :

1. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Sila ielā 1A, Zilupe, Ludzas novads.
7. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Priežu ielā 18, Zilupe, Ludzas novads.
8. Par nekustamā īpašuma „EZERI”, kadastra Nr. 6898-001-0031, zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
9. Par nekustamā īpašuma “DINABORGA”, kadastra Nr. 6844-006-0104, zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
10. Par nekustamā īpašuma “MARKI”, kadastra Nr. 6848-003-0164, zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
11. Par zemes vienības platības precizēšanu.
12. Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu.
13. Par Ludzas novada pansionāta “Mūsmājas” nolikuma apstiprināšanu. 14. Par grozījumiem 2020.gada 27.februāra Ludzas novada domes lēmumā (protokols Nr.4, 13.§) “Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā”.
15. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna aktualizāciju.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
17. Par debitoru parādu norakstīšanu.
18. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Stacijas ielā 93, Ludzā, Ludzas novadā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par grozījumu izdarīšanu Ludzas novada domes 29.07.2021. lēmumā “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.5, 20.§).
22. Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai.
23. Ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.pusgada un jaunizveidotās Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 7 mēnešu kopbudžeta izpildi.
24. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
26. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010771, Ābeļu iela 4, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai. 27. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030362, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai
30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ½ domājamās daļas Latgales iela 199, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
38. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
42. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
43. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads otrās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu.
44. Par dzīvoklim “Paegles”-8, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
45. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Pakalni”, Salnavas pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
46. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads trešās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 36A-2, Kārsava, Ludzas novads trešās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
48. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
49. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā “Par Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.4, 13.§).
50. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
51. Par A.Bojāres atbrīvošanu no Mežvidu pagasta pārvaldes vadītājas amata.
52. Par Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
53. Par A.Posredņikova atbrīvošanu no Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
54. Par Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
55. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.Posredņikovam.
56. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.
57. Par atļauju S.Jakovļevam savienot amatus.
58. Par pašvaldības iestādes “Ludzas Tautas nams” nosaukuma maiņu.
59. Par pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” reorganizāciju.
60. Par Guntas Stoleres atbrīvošanu no ieņemamā amata.
61. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. __ “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
62. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
63. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
64. Par kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5902LB pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu un Kārsavas novada pašvaldības 2021.gada 30.jūnija domes sēdes lēmuma N.7 (protokols Nr.11) atcelšanu.
65. Par kustamās mantas – lietotas traktora piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
66. Par kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC utilizācijas vajadzībām pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
67. Par nekustamā īpašuma – “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
68. Par nekustamā īpašuma – “Auzāni”, Goliševas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
69. Par nekustamā īpašuma – “Mazkļavas”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
70. Par nekustamā īpašuma – “Lesoks”, Goliševas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
71. Par nekustamā īpašuma – “Priežusils”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
72. Par Ludzas novada pašvaldības domes deputāta T.Vorkaļa deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā 971.87 kB