Domes sēdes darba kārtībā 54 jautājumi. Papildināta sēdes darba kārtība ar 15 jautājumiem:

1. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070110 sadalīšanu piecās atsevišķās zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta “Vīngliemeži”, Cirmas pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta “Saulieši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta “Gruzīši”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta “Ērgļi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
10. Par zemes ierīcības projekta “Lorenči”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Veldzes”, kadastra Nr.6848-003-0083, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
13. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību pašvaldībai.
14. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļa.
15. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ezersala”, kadastra Nr.6898-008-0143 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.6898 0080211 un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19. Par Ludzas 2. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
20. Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu.
21. Par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
22. Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
23. Par J.Soikāna Ludzas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
24. Par Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu.
25. Par grozījumiem Ludzas pilsētas vidusskolas nolikumā.
26. Par grozījumiem Pildas pamatskolas nolikumā.
27. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu.
28. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Par stipendijām vidējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu izglītojamajiem un 12. klašu absolventu apbalvošanu izlaidumos” apstiprināšanu.
29. Par Ludzas novada pašvaldības nolikuma “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ludzas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
30. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
31. Par personāla ēdināšanas izdevumiem.
32. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
33. Par debitoru parādu norakstīšanu.
34. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas, korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
35. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
36. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Smilšu iela 2 (“Ceļinieks”), Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
37. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
38. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.53, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Biržas ielā 1A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11, Latgales ielā 240, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Latgales ielā 242, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
44. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0017, 1,9 ha platībā, kas atrodas Briģu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
45. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010453, Pildas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
46. Par nekustamā īpašuma – “Bubini”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Kūdraine”, Briģu pagasts, Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
48. Par nekustamā īpašuma „EZERSALA”, kadastra Nr. 6898-008-0143, Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
49. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
50. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
51. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11/2021 ”Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.
52. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību attālinātā izglītības ieguves procesa laikā. 53. Par amatu savienošanas atļauju.
54. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumā „Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.18, 5.§)
55. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
56. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
57. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
59. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, kadastra numurs 6854 004 0064, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
60. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā.
61. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
62. Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Teātra ielā 10, Kārsavā, Ludzas novadā sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
63. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” īstenošanai.
64. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksām Ludzas novada izglītības iestāžu vispārizglītojošo programmu izglītojamiem.
65. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas padomē. 66. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā “Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”.
67. Par Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.
68. Par atlīdzību par darbu komisijās.
69. Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošāpdf-icon.png failā.1.03 MB