Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā 6 jautājumi :

1. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.
2. Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
4. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmumā “Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu” (protokols Nr.7, 12.§).
5. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 30.11.2021. sēdes lēmumā “Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam” (protokols Nr.11, 3.§) lemjošās daļas pirmā punktā.
6. Par telpu nomas piedāvājumu atlases organizēšanu Ludzas novada tūrisma centra darbības nodrošināšanai.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošāpdf-icon.png failā272.86 kB